Z DNIA 10.12.2020 R.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu MAGINARIUM – MYSTERY BOX NA ŚWIĘTA (zwanym dalej “Konkursem”), jest Maginarium.pl Michał Pepliński, ul. Poli Gojawiczyńskiej 9, 81-587 Gdynia, NIP: 5862132713.

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych (imienia i nazwiska udostępnionego na profilu Facebook Uczestnika) ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

7. Konkurs jest prowadzony i promowany na na stronie https://www.facebook.com/maginariumpl/ (zwanej dalej „Fanpage”).

9. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano jedną nagrodę – dla osoby wyłonionej w sposób wskazanych w §6.

2. Nagrodą jest kod rabatowy uprawniający do odbioru darmowego Mystery Boxa Maginarium o wartości 125 zł brutto na stronie www.maginarium.pl. Kod należy wykorzystać najpóźniej do dnia 20.12.2020 r.

2. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu Maginarium.pl

https://www.facebook.com/maginariumpl/

5. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

6. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs trwa od 10.12.2020r. do 16.12.2020r. do godziny 17:00.

3. Nagrody konkursowe przesłane zostaną zwycięzcom odpowiedzi na wiadomość prywatną przesłaną przez nich do profilu Maginarium.pl https://www.facebook.com/maginariumpl/

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zamieszczenie (w formie komentarza pod Postem konkursowym) poprawnego rozwiązania (odpowiedzi) zadania przedstawionego w treści posta konkursowego.

2. Jeden uczestnik może przesłać tylko jedną odpowiedź.

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebok.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie zadań opisanych w § 5 Regulaminu.

4. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. Regulaminu przez Uczestników Konkursu.

5. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 1 zwycięzcę nagrody głównej. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 24 godziny od jego zakończenia (tj. nie później niż 17.12.2020 r. o godzinie 17:00).

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby przyznanych nagród na mniejszą lub większą zależnie od liczby uczestników konkursu. Każdorazowa taka zmiana zostanie ujęta w regulaminie, którego aktualizacja zostanie opublikowana na stronie wydarzenia, stronie www.maginarium.pl. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania żadnej z nagród jeśli w konkursie weźmie udział 3 lub mniej uczestników.

7. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem odpowiedzi na wiadomość prywatną wysłaną na Facebooku.

8. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na Wydarzeniu.

9. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 24 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu wiadomości prywatnej z prośbą o przesłanie kodu umożliwiającego zrealizowanie nagrody. Kod należy wykorzystać najpóźniej do dnia 20.12.2020 r.

10. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 3 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

11. Przyznane w Konkursie kody zostaną wysłane uczestnikom do 24 godzin od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 7.

12. Kody na nagrody mogą zostać zrealizowane do dnia 20.12.2020 r. jedynie na stronie www.maginarium.pl, tylko na zakup Mystery Boxa Maginarium o wartości 125 zł i są jednorazowe.

13. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie

z zasadami Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Jedyne dane osobowe uczestnika przetwarzane podczas trwania konkursu to Imię i Nazwisko podane przez niego na profilu Facebook.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz

usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania nagrody.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs Maginarium – mystery box na święta”.

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 2020 r. i obowiązuje do odwołania.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u, na Wydarzeniu oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.maginarium.pl.

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.maginarium.pl.