POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Postanowienia wstępne

·         Administratorem Państwa danych osobowych, w rozumieniu przepisów prawa o ochronie danych osobowych, jest Maginarium.pl z siedzibą w Gdyni pod adresem ul. Poli Gojawiczyńskiej 9, 81-587 Gdynia, REGON: 221625996; NIP: 5862132713. (zwaną dalej „MAGINARIUM”). Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie Państwa danych w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”.

·         Niniejszy dokument (dalej zwany: „Polityka Prywatności”) jest informacją na temat zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zbieranych przez MAGINARIUM od Państwa w związku z nabywaniem produktów MAGINARIUM, korzystaniem z usług MAGINARIUM (w tym świadczonych drogą elektroniczną), zapytaniami kierowanymi do MAGINARIUM, procesem ofertowania, udziałem w wydarzeniach organizowanych przez MAGINARIUM, udziałem w procesie rekrutacji pracowników MAGINARIUM, subskrypcją Newslettera lub innych kanałów informacji o produktach i usługach MAGINARIUM, wymianą korespondencji etc., w tym w szczególności w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej.

·         Polityka Prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla osób, których dane osobowe są przetwarzane zgodnie z jej postanowieniami, a jedną z jej głównych funkcji jest wypełnienie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 RODO.

2.                   W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy państwa dane osobowe

·         Dane osobowe pozyskiwane od Państwa przez MAGINARIUM przetwarzane są w następujących celach, zależnie od sytuacji, w której dane zostały podane:

1.   zawarcia i wykonania umowy zawartej z MAGINARIUM (niezależnie od formy jej zawarcia: pisemnie lub poprzez skorzystanie z naszych usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej) – w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji umowy;

2.   wykonania ciążących na MAGINARIUM obowiązków prawnych, np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje, realizacja obowiązków wynikających z rękojmi za wady produktów, zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług;

3.   ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń;

4.   marketingu bezpośredniego produktów i usług MAGINARIUM;

5.   tworzenia raportów, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne MAGINARIUM, obejmujące w szczególności raportowanie, badania marketingowe, targetowanie reklam, remarketing, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych; ocena funkcjonowania strony internetowej MAGINARIUM, w tym statystyk oglądalności podstron;

6.   jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przesyłanie Państwu przez MAGINARIUM drogą elektroniczną informacji handlowych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania Państwu informacji o naszych usługach, ofercie i wydarzeniach przez nas organizowanych, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z nami (za naszą wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem).

o    Dane osobowe nie są wykorzystane do celów innych niż określone w Polityce Prywatności, chyba że MAGINARIUM uzyska od Państwa zgodę na przetwarzanie danych w innych celach, lub też inny sposób wykorzystania tych informacji będzie wymagany lub dopuszczony przez przepisy prawa.

o    W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do:

1.   wykonania umowy zawartej z Państwem lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez MAGINARIUM jest umowa;

2.   wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas – podstawą prawną jest ten obowiązek prawny;

3.   celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MAGINARIUM, tj. do celów marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, zapobiegania oszustwom lub dochodzenia i obrony roszczeń – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes MAGINARIUM.

o    Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzielenie zgody może przybrać postać zaznaczenia okienka wyboru podczas przeglądania strony internetowej, może polegać na wyborze ustawień technicznych do korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego lub też na innym oświadczeniu bądź zachowaniu, które w danym kontekście jasno wskazuje, że zaakceptowali Państwo proponowane przetwarzanie danych osobowych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

o    Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że MAGINARIUM nie będzie w stanie wykonać działań, na potrzeby których dane są wymagane.

o    W oparciu o Państwa dane osobowe MAGINARIUM nie będzie podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 1. uprawnienia KTÓRE PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ

o    Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez MAGINARIUM ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz niezwłocznego sprostowania danych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

o    W razie udzielenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych, w szczególności w celach marketingowych (w tym na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną), zgoda może być przez Państwa cofnięta w każdym czasie. Użytkownik otrzymujący określone informacje lub usługi, takie jak elektroniczny biuletyn informacyjny (tzw. Newsletter), może w każdej chwili zrezygnować z jego subskrypcji, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdym takim przesyłanym dokumencie.

o    Osoba udostępniające swoje dane osobowe MAGINARIUM ma prawo żądania od MAGINARIUM niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a MAGINARIUM ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

1.   dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;

2.   osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

3.   osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania;

4.   dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

5.   dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega MAGINARIUM.

o    Osoby udostępniające swoje dane osobowe MAGINARIUM mają prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy:

 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający MAGINARIUM sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. MAGINARIUM nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie MAGINARIUM są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

o    Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez MAGINARIUM odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy, osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła MAGINARIUM, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez MAGINARIUM bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

o    W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z MAGINARIUM w sposób wskazany w pkt 8. poniżej.

o    MAGINARIUM poinformuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał na Państwa żądanie, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

o    W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez MAGINARIUM przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. komu przekazujemy państwa dane osobowe

o    Państwa dane przekazujemy:

§  podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

1.   podmiotom zajmującym się serwisem systemów informatycznych oraz sprzętu komputerowego, z których korzystamy;

2.   podmiotom zarządzającym naszymi nieruchomościami

3.   naszym partnerom handlowym, agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych produktów i usług lub organizacji akcji marketingowych;

4.   podwykonawcom wspierającym nas np. w wykonywaniu naszych usług, transporcie zamówionych produktów, serwisie produktów, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi klienta;

5.   podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;

§  innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

1.   podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

2.   podmiotom nabywającym wierzytelności lub zajmującym się ich windykacją – w razie nieopłacenia przez Państwa naszych faktur w terminie;

3.   podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

§  Obecnie MAGINARIUM nie planuje przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Ale może się okazać, że w czasie trwania umowy zdecydujemy o przekazaniu danych poza EOG – wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać nam będzie prawo.

§  MAGINARIUM może udostępnić dane osobowe na wniosek władz lub organów ścigania, lub gdy jest to wymagane przez stosowne ustawy, wyroki sądowe lub inne przepisy państwowe. Konieczność udostępnienia danych osobowych może być również spowodowana przeprowadzaniem audytów w zakresie prywatności danych lub bezpieczeństwa i/lub podczas rozpatrywania skarg lub podejmowania działań związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa. MAGINARIUM nie sprzedaje danych osobowych osobom trzecim, jak również nie dokonuje powierzenie przetwarzania danych osobowych podanych przez użytkowników osobom trzecim, a które to informacje mogłyby zostać przez takie osoby trzecie wykorzystane do ich celów marketingowych.

 1. jak dlugo przechowujemy dane osobowe

o    Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. zależnie od celu ich przetwarzania:

§  zawarcia i wykonywania umowy łączącej Państwa z MAGINARIUM – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu, w tym przez czas trwania okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości udzielonej w umowie;

§  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na MAGINARIUM:

 1. przez czas wykonywania obowiązków;
 2. przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane (np. podatkowe); lub
 3. przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych;

·         celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MAGINARIUM:

 1. marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług – przez czas trwania umowy, a następnie przez okres świadczenia serwisu gwarancyjnego i/lub pogwarancyjnego;
 2. zapobiegania oszustwom – przez czas trwania postępowań przed właściwymi organami;
 3. dochodzenie i obrony roszczeń – przez okres, w którym przedawnią się dane roszczenia.

·         W przypadku przetwarzania przez nas danych osobowych na podstawie Państwa zgody na określone sposoby wykorzystania danych, Państwa dane będą przetwarzane w okresie wskazanym przy uzyskaniu zgody, a w razie braku takiego wskazania – do czasu wycofania przez Państwa zgody.

 1. Automatyczne gromadzenia danych

PLIKI Cookies. dane eksploatacyjne. Narzędzia Google

·         Podczas korzystania z strony internetowej MAGINARIUM dane dotyczące użytkownika zbierane są także automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych strony internetowej, poprzez tzw. pliki Cookies. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona).

·         Dzięki zapisaniu plików Cookies na urządzeniu użytkownika strony internetowej (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) MAGINARIUM może m. in.:

 1. Dostosować funkcjonowanie strony internetowej do Państwa potrzeb.
 2. Wyeliminować konieczność logowania się przy każdej wizycie na stronie internetowej (w przypadku obszarów dla zarejestrowanych użytkowników/klientów).
 3. Zapamiętywać Państwa ustawienia z sesji na sesję.
 4. Zwiększyć szybkość działania i bezpieczeństwo strony internetowej.
 5. Spersonalizować stronę internetową zgodnie z Państwa potrzebami i umożliwić użytkownikom szybsze znajdowanie potrzebnych informacji.
 6. Stale udoskonalać stronę internetową z myślą o jej użytkownikach.
 7. Zwiększać efektywność działań marketingowych.

·         Pliki Cookies nie zawierają danych identyfikujących użytkownika, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia końcowego użytkownika i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

·         W trakcie korzystania przez użytkownika z naszej strony internetowej, MAGINARIUM korzysta z trzech rodzajów plików Cookies: sesyjnych, stałych oraz marketingowych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w pamięci urządzenia użytkownika do czasu wylogowania ze strony internetowej, opuszczenia strony lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w pamięci urządzenia użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika. Pliki marketingowe to „ciastka” zapisywane przez inne zewnętrzne skrypty używane na naszej stronie internetowej. Używane są one przez nas głównie w celach remarketingowych (patrz punkty 6.11.-6.14 poniżej).

·         Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Użytkownik ma możliwość samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

·         Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

·         Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej MAGINARIUM.

·         Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

·         MAGINARIUM przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z jej strony internetowej (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną internetową. Od momentu połączenia się użytkownika ze stroną internetową, w logach systemowych strony internetowej pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego użytkownika, z którego użytkownik łączy się z ze stroną internetową. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

·         MAGINARIUM może korzystać z usługi Google Analytics, zbierającej przy użyciu plików Cookies anonimowe informacje o stronach internetowych MAGINARIUM odwiedzanych przez Państwa. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics znajdują się na stronie: http://www.google.com/intl/pl/analytics/privacyoverview.html.

·         Dodatkowo, MAGINARIUM może korzystać z kodów remarketingowych Google AdWords oraz Google Analytics reklamodawców displayowych. Kody te używane są do tworzenia list remarketingowych w celu dopasowania do użytkowników, którzy odwiedzili naszą stronę internetową, zindywidualizowanych reklam, a następnie ich wyświetlenie w sieci reklamowej Google AdWords, wyszukiwarce Google, a także na witrynach internetowych podmiotów będących uczestnikami sieci partnerskiej Google.

·         Nasza strona internetowa, wykorzystując funkcję „podobni odbiorcy”, działa w obrębie systemu Google AdWords i sprawdza, jak w ostatnich trzydziestu dniach wyglądało przeglądanie witryn w sieci reklamowej i poddają te informacje działaniu mechanizmu kierowania kontekstowego, aby określić profil odbiorców remarketingu. Na jego podstawie Google AdWords znajduje grupę nowych użytkowników, którzy mają podobne wzorce przeglądania, jak osoby z listy remarketingowej MAGINARIUM. Lista ta nie jest nigdy tworzona w oparciu o historię przeglądania stron o tematyce uznanej za drażliwą, np. związanej z kwestiami rasy, wyznania, orientacji seksualnej czy stanu zdrowia.

·         Korzystając z narzędzi remarketingu oraz funkcji „podobni odbiorcy”, nasza strona internetowa nie gromadzi za pośrednictwem plików Cookies Państwa danych osobowych, a jedynie historię przeglądania, a co za tym idzie – użytkownik pozostaje anonimowy.

·         Użytkownik ma możliwość zrezygnowania ze zbierania poprzez Google AdWords oraz Google Analytics kodów remarketingowych oraz kodów reklamodawców displayowych, a także z wyświetlania niestandardowych reklam w sieci reklamowej Google w sposób określony w pkt 6.5 powyżej.

·         Na stronie internetowej MAGINARIUM mogą znajdować się funkcje, które umożliwiają udostępnianie treści za pomocą aplikacji społecznościowych stron trzecich, takich jak m.in. przycisk „Lubię” na Facebooku czy widget na Twitterze. Wszystkie z tych aplikacji społecznościowych mogą gromadzić i wykorzystywać dane dotyczące aktywności użytkowników na stronie internetowej MAGINARIUM. Wszelkie dane osobowe podawane przez użytkowników za pośrednictwem takich aplikacji społecznościowych mogą być zbierane i wykorzystywane przez innych użytkowników powyższych aplikacji społecznościowych, a prowadzone za ich pomocą interakcje podlegają postanowieniom polityki prywatności firm, które są dostawcami aplikacji. Nie mamy wpływu i nie bierzemy odpowiedzialności za powyższe firmy oraz wykorzystanie przez nich danych użytkowników.

 1. jak zabezpieczamy dane osobowe

·         MAGINARIUM oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzanych przez siebie danych osobowych. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać na adres e-mail wskazany w pkt 8. poniżej.

·         MAGINARIUM stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Ponadto MAGINARIUM dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

·         poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,

·         uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

·         adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,

·         dokładne i aktualne,

·         nie przechowywane dłużej niż to konieczne,

·         przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,

·         bezpiecznie przechowywane,

·         nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

·         Dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

·         MAGINARIUM stosuje odpowiednią politykę i procedury w zakresie zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnioną utratą, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem. Dokładamy wszelkich starań, aby dostęp do danych osobowych użytkowników był ograniczony do osób, które muszą znać te informacje. Osoby, które mają dostęp do danych są zobowiązane do zachowania ich poufności. Dodatkowo, jedną z zasad polityki MAGINARIUM w tym zakresie jest przechowywanie informacji osobowych tylko przez taki okres, w którym są one niezbędne do realizacji zgłoszenia użytkownika lub do momentu, gdy użytkownik zażąda usunięcia takich informacji.

 1. Kontakt

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z MAGINARIUM, jako ich administratorem, pod adresem: ul. Poli Gojawiczyńskiej 9, 81-587 Gdynia, lub pisząc na adres: [email protected].

 1. Zmiany w Polityce Prywatności

MAGINARIUM może wprowadzać zmiany w niniejszym dokumencie, które stanowią odzwierciedlenie aktualnej Polityki Prywatności. W przypadku modyfikacji, zmienia się również data ostatniego uaktualnienia, widniejąca poniżej.

Data ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności: 01.11.2020r.